Privacy verklaring E.S.S. Scaffolding BV

E.S.S. Scaffolding BV houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van ESS Scaffolding. Je dient je ervan bewust te zijn dat ESS Scaffolding niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Contactgegevens:

www.ess-scaffolding.com
Hogerwerf 4
4704 RV Roosendaal
+31 (0)165 51 32 00
info@ess-scaffolding.com

De Functionaris Gegevensbescherming van ESS Scaffolding is te bereiken via info@ess-scaffolding.com

 

Verwerking persoonsgegevens

E.S.S. Scaffolding neem projecten steigerwerk en krimpfolie aan in de sectoren bouw, industrie, scheepvaart en (petro)chemie. Voor de uitvoering van deze projecten worden aan E.S.S. Scaffolding persoonsgegevens verstrekt en kunnen persoonsgegevens worden opgevraagd bij uitleners. Deze gegevens worden gebruikt om de werknemers aan te melden bij opdrachtgevers van E.S.S. Scaffolding.

De volgende gegevens worden door E.S.S. Scaffolding verwerkt c.q. gecontroleerd met betrekking tot natuurlijke personen:

1. Voor- en achternaam
2. Adres
3. Geboortedatum
4. Geboorteplaats
5. Nationaliteit
6. Legitimatienummer
7. Telefoonnummer
8. E-mailadres

E.S.S. Scaffolding verwerkt de persoonsgegevens ten einde de werknemers aan te kunnen melden bij de projecten en werklocaties van de opdrachtgevers.

 

Bewaren persoonsgegevens

E.S.S. Scaffolding bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor bovenstaande doelen, tenzij we wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren. Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren, doch niet langer dan strikt nodig is.

Uitwisseling of delen van persoonsgegevens

Wij stellen gegevens uitsluitend ter beschikking aan onze opdrachtgevers waar onze projecten plaatsvinden en u te werk wordt gesteld. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid.

 

Cookies & cookiebeleid

ESS Scaffolding gebruikt cookies die je voorkeuren onthouden om het navigeren door onze website te vergemakkelijken of persoonlijke voorkeuren (zoals taal) op te slaan. Door middel van cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en onze website verbeteren. Deze website wordt daarnaast ook gebruikt door derde partijen om cookies te plaatsen, zoals bijvoorbeeld Google Analytics of andere tools.

Type cookies

De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies, door ESS Scaffolding en/of derden wordt verzameld kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • Voor analytische doeleinden: om het gebruik van de SynTouch website te analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat SynTouch weet welke onderdelen van haar website populair zijn.
  • Voor social media doeleinden: om zo informatie te kunnen delen via social media.
  • Voor promotionele doeleinden: om buiten SynTouch.nl om relevante aanbiedingen te doen over diensten van SynTouch d.m.v. gepersonaliseerde reclame of je te herinneren aan belangrijke momenten of diensten wanneer dit mogelijk interessant is.
  • Voor personalisatie doeleinden: om bezoekers te voorzien van informatie die relevant is. Wij proberen onze site zo goed mogelijk bij jouw voorkeuren aan te laten sluiten.

Als je de cookies uitschakelt kan het gebeuren dat de beleving van de website tegenvalt.

Welke cookies gebruiken wij?

ESS Scaffolding wordt automatisch gescand op het gebruik van cookies. Deze worden ook geclassificeerd per onderdeel, zodat je zelf kunt aangeven welke categorieën cookies je toestaat. Het volledige overzicht en een instructie met hoe dit aan te passen is te vinden in ons cookiebeleid.

Beheer hier je cookies zelf

 

Beveiliging

E.S.S. Scaffolding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@ess-scaffolding.com

 

Uw rechten

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw gegevens onjuist zijn dan wel onjuist verwerkt zijn dan heeft u het recht op het verbeteren, aanvullen, beperken en verwijderen van de gegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ESS Scaffolding en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander,
door u genoemde organisatie, te sturen.

Tevens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u vindt dat uw belang strijdig is met de doelen die wij nastreven. U kunt dan bezwaar maken bij ons tegen het verwerken van bepaalde persoonsgegevens.

Als u na de afhandeling van dit bezwaar van mening bent dat wij uw persoonsgegevens in strijd met de wet- en regelgeving verwerken kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ESS Scaffolding en hebt u het recht op het aanleveren van door ons bekende persoonsgegevens aan jou.

Indien u een relatie met ESS Scaffolding heeft, heeft u na schriftelijk of telefonisch verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Neem hiervoor contact op met de functionaris gegevensbescherming (vermeld bovenaan dit document)

Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk of telefonisch verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. U behoudt het recht om vanuit ESS Scaffolding binnen 30 dagen een schriftelijke of telefonische reactie te ontvangen, in overeenstemming met de AVG wetgeving. Verder hebt u het recht om uw gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens kan krijgen en gebruiken. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer u niet wilt worden benaderd (per post of per e-mail) met informatie over onze producten en diensten.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kan het zijn dat wij vragen een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Gebruik hiervoor de KopieID App van de rijksoverheid. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Indien u het niet eens bent over hoe wij persoonsgegevens verwerken en u hebt reeds hierover contact opgenomen met een contactpersoon van ons, dan heeft u de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

 

Vragen

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met onze functionaris gegevens bescherming dhr. W. Vergouwen op onderstaande gegevens.
E.S.S. Scaffolding BV
Hogerwerf 4
4704 RV Roosendaal
info@ess-scaffolding.com
+31 165 51 32 00

 

Wijziging privacybeleid

Let op: E.S.S. Scaffolding kan dit privacy beleid wijzigen. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

ESS Scaffolding behoudt het recht om dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen op deze webpagina worden gepubliceerd.

Deze privacy statement is het laatst gewijzigd op 04-06-2021 & betreft versie 1.2